Algemene voorwaarden

Artikel 1: voorwerp

De verhuurder is eigenaar van een gamma van personenauto’s, exclusieve sportwagens en lichte vrachtwagens.

Onder de hierna bepaalde voorwaarden zal de huurder in het genot worden gesteld van dit voertuig of voertuigen, mits betaling aan de verhuurder van de huurprijs, zoals hieronder en in de Bijzondere Voorwaarden bepaald.

Onderhavige Algemene Voorwaarden dienen samen gelezen te worden met de Bijzondere Voorwaarden, alsook met de Gebruiksbon die de huurder ondertekend bij afgifte van de wagen door de verhuurder.

Artikel 2: de persoon van de huurder

Het bovenvermelde gebruiksrecht is strikt persoonlijk. In geen geval mag het gehuurde voertuig bestuurd worden door een ander persoon dan de huurder, behoudens degene(n) die daartoe door de verhuurder uitdrukkelijk en schriftelijk werden gemachtigd.

De in het vorige lid bedoelde machtiging wordt aan de huurder verleend in de Bijzondere Voorwaarden.

Indien één of meer andere personen op de in de vorige leden van onderhavig artikel beschreven wijze machtiging kregen om het voertuig te besturen, vereenzelvigen deze zich met de huurder wat de in huidig contract omschreven verplichtingen betreft.

De huurder is met de in het vorige lid bedoelde perso(o)n(en) hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot nakoming van de uit het contract voortvloeiende verplichtingen en de eventuele quasi-delictuele schade die door deze(n) zouden worden veroorzaakt.

Zo de huurder een rechtspersoon is, verbindt de natuurlijke persoon, bevoegd om de rechtspersoon rechtsgeldig te vertegenwoordigen en ondertekenaar van de bijzondere voorwaarden, zich hoofdelijk en ondeelbaar met laatstgenoemde.

De huurder-natuurlijke persoon dient in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs minimum B ,of hoger afhankelijk van het gehuurde voertuig, naar model van de Europese Gemeenschappen, en dat sedert ten minste vijf jaar tenzij anders bepaald op de gebruiksbon of bijzondere voorwaarden..

Artikel 3: de huurprijs

De facturen zijn contant betaalbaar op de zetel van de verhuurder. De betaling dient in alle gevallen steeds vóór de aanvang van de huur te zijn geschied, bij gebreke waaraan de verhuurder de levering van het gereserveerde voertuig zal weigeren.

De betaling geschiedt per overschrijving, per cheque of in speciën tegen kwitantie.

Bij wanbetaling zal automatisch en van rechtswege een intrest verschuldigd zijn van 10% op jaarbasis. Tevens zal de verhuurder gerechtigd zijn om automatisch en van rechtswege een forfaitair schadebeding in rekening te brengen van 15% op het factuurbedrag.

Artikel 4: de verzekering - de vrijstelling

Onderhavige overeenkomst wordt gesloten onder de opschortende voorwaarde van instemming door de verzekeraar van de verhuurder met de persoon van de huurder.

De huurder verklaart hierbij dat de waarborg BA en/of een andere waarborg van de huurder en/of de voornaamste bestuurder de laatste drie jaar niet werd opgezegd door een verzekeraar. Tevens verklaart hij dat de huurder en/of de voornaamste bestuurder geen bijzonder fysiek kenmerk heeft of aan een ziekte lijdt waardoor hun rijvaardigheid kan beïnvloed worden. De huurder verklaart dat hun rijbewijs niet werd ingetrokken en/of veroordeeld of vervolgd werd wegens dronkenschap, alcoholintoxicatie, weigeren van bloedproef, vluchtmisdrijf of sturen zonder geldig rijbewijs.

 

Artikel 5: reservatie en beschikbaarheid

U kan persoonlijk, telefonisch of per e-mail contact opnemen omtrent de beschikbaarheid van de wagens. Een reservatie is enkel geldig na bevestiging door één van onze medewerkers.

Artikel 6: aanvang van de huur

Vanaf het ogenblik van het ter beschikking stellen van het gehuurde voertuig, wordt de huurder automatisch houder van het gehuurde en stelt hij zich dienvolgens volledig in de plaats van de verhuurder wat de wettelijke verplichtingen betreft, zowel strafrechtelijke als burgerrechtelijke, die betrekking hebben op het gebruik en het houden van het gehuurde voertuig.

De huurder erkent dat het voertuig bij aflevering in goede staat is, zowel wat mechaniek als wat techniek betreft. Hij erkent bovendien dat het voertuig wordt geleverd met goede banden alsook met de wettelijke veiligheidsaccessoires en andere aanhorigheden. Van eventuele afwijkingen dient melding gemaakt te worden op de gebruiksbon.

De huurder is verantwoordelijk voor alle documenten die hem worden toevertrouwd, zoals:

 • het inschrijvingsbewijs D.I.V. (kopie)
 • het gelijkvormigheidattest (kopie)
 • de eventuele keuringskaart (kopie)
 • de verzekeringskaart (origineel)

Indien één dezer documenten zou verdwijnen, wordt de huurder verantwoordelijk gesteld voor alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade die de verhuurder hierdoor zou ondergaan.

Contracten kunnen nooit worden aangegaan met terugwerkende kracht ,tenzij anders bepaald.

Artikel 7: verplichtingen van de huurder

Artikel 7.1: stalling

De huurder verbindt zich ertoe het gehuurde voertuig in alle omstandigheden te stallen op een aangepaste en veilige plaats.

De plaats waar het voertuig door de huurder wordt gestald, wordt in de Bijzondere Voorwaarden duidelijk omschreven.

Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke machtiging van de verhuurder, dient de huurder op rechtsgeldige wijze houder te zijn van een gebruikstitel over voormelde plaats. ( eigendom, huur)

De verhuurder behoudt zich het recht voor deze welomschreven locatie te betreden, dit zowel voorafgaandelijk als tijdens de periodes dat de huurder houder is van het voertuig.

Artikel 7.2: gebruik

De huurder verbindt zich ertoe het gehuurde voertuig in alle omstandigheden als een goed en rijvaardig huisvader te gebruiken.

Deze bepaling wordt als een substantiële ­huurderverplichting geacht en is elementair om de goede staat van onze sportwagens te behouden.

artikel 7.3: onderhoud

Het normale onderhoud is ten laste van de verhuurder tenzij anders bepaald op de gebruiksbon. Defecten en onderhoud veroorzaakt door abnormaal gebruik zijn ten laste van de huurder.

artikel 7.4: de kosten verbonden aan het gebruik van het voertuig

De aan het gebruik van het gehuurde voertuig verbonden kosten zijn voor rekening van de huurder.(zie ook bijzondere voorwaarden)

Deze kosten omvatten onder meer, zonder limitatief te zijn:

 • kosten voor brandstof en smeermiddelen
 • kosten voor reiniging
 • parkeerkosten
 • tolgelden
 • zie bijzondere voorwaarden

artikel 7.5: de voorschriften bij technisch defect

Onmiddellijk en zonder uitzondering contact opnemen met Jef De Keyser op het nummer + 32 (0)475 55 03 46. Voor Aston Martin is de aangestelde voor technische interventies Aston Martin Emergency Assistance Belgium 0800-14524, voor de andere wagens is de VAB aangesteld voor technische interventies. Bij een technisch defect en/of ongeval kan het contract door ons vroegtijdig worden beëindigd zonder dat wij een schadevergoeding verschuldigd zijn aan de huurder. De huur zal pro rata aangerekend worden. Indien er een aankoopoptie op het voertuig is, vervalt deze aankoopoptie bij ongeval of totaal verlies van desbetreffend voertuig.

artikel 7.6: de voorschriften bij een ongeval

Zo er zich een ongeval voordoet met het gehuurde voertuig, hoe licht ook, verbindt de huurder zich ertoe om de belangen van de verhuurder en van de verzekeraar zorgvuldig en optimaal waar te nemen.

De huurder zal met name:

 • de door de verhuurder ter beschikking gestelde ongevalverklaring volledig en nauwkeurig invullen
 • geen enkele bekentenis van verantwoordelijkheid ondertekenen
 • de namen en adressen van de betrokken personen en alle waargenomen getuigen noteren
 • het voertuig niet achterlaten zonder de nodige veiligheidsmaatregelen te nemen
 • onmiddellijk de politie verwittigen bij elke schade van enige redelijke omvang en/of bij gewonden
 • onmiddellijk telefonisch de verhuurder verwittigen
 • binnen de 24 uren volgend op het ongeval, een schriftelijke aangifte van het ongeval doen bij de verhuurder. Te dier gelegenheid zal hij de verhuurder op de hoogte brengen van elke waardevermindering of elke schade door het gehuurde voertuig ondergaan.

De verhuurder zal van alle verantwoordelijkheid tegenover de verzekeraar worden vrijgesteld in geval van laattijdige aangifte of niet-ontvangst van de aangifte.

Alle schade die voortvloeit uit de miskenning van de in dit artikel beschreven verplichtingen, valt ten laste van de huurder.

Bij schade en voor herstelling dient het voertuig aangeboden te worden bij de verhuurder op volgend adres: Sportwagenverhuur, Beersebaan 61b, 2310 Rijkevorsel.

Na expertise en akkoord van de verhuurder zal deze laatste de herstelling van het voertuig binnen de kortst mogelijke termijn doen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk blijkt, wordt het voertuig gebracht naar een plaats bepaald in samenspraak met de verhuurder.

artikel 7.7: het naleven van de wetten, normen en regelgeving

De huurder verbindt zich ertoe alle mogelijke wetten, normen en regelgeving, wezen het lokaal, regionaal, nationaal of supranationaal, die gelden op het grondgebied van de Staat waar hij zich met het voertuig bevindt, nauwgezet te respecteren.

Ten exemplatieven titel worden vermeld:

- de verkeerswetgeving, inclusief de snelheidsbeperkingen !

- de regelgeving betreffende het vervoer van goederen (bvb. wild, gevaarlijke stoffen)

- de drugsreglementering

- de douane- en andere Europese regelgeving

De strafrechtelijke en/of administratieve vergoedingen en boetes, die het gevolg zijn van inbreuken op de in dit artikel bedoelde regelgeving, begaan door de huurder, vallen integraal ten laste van de huurder. Bovendien is de huurder hoofdelijk gehouden voor deze vergoedingen en boetes die worden opgelopen door de personen bedoeld in artikel 2 lid 1.

De huurder verbindt zich ertoe deze vergoedingen en boetes onmiddellijk te betalen en zal in voorkomend geval ten allen tijde de verhuurder vrijwaren.

 

artikel 7.8: geografische beperkingen

De gehuurde voertuigen kunnen enkel in volgende landen rijden: België, Nederland, Luxemburg, continentaal Frankrijk, Duitsland. Rijden in volgende landen is op aanvraag en enkel toegelaten met de goedkeuring van de verhuurder, deze landen worden dan vermeld op de gebruiksbon : Denemarken, Zweden, Noorwegen, Finland, continentaal Spanje, Portugal, continentaal Italië, Zwitserland, Oostenrijk, Andorra, Liechtenstein en Monaco, Groot Bretagne. Het is mogelijk dat bij aangevraagde landen de verhuurder de waarborg/franchise verhoogt. Rijden in alle andere landen is strikt verboden .

artikel 7.9: voorschriften bij inbeslagname

De huurder verbindt zich ertoe om, in geval van beslag of een poging daartoe, de verhuurder onmiddellijk te verwittigen en de inbeslagname te betwisten.

Zo de inbeslagname toch uitgevoerd wordt, zal de huurder al het nodige doen om de opheffing ervan te verkrijgen. Alle kosten vallen ten zijne laste.

Bovendien zal hij gehouden zijn ter betaling van alle kosten en lasten, gerechtskosten en advocatenkosten inbegrepen, voor de eventuele revindicatieprocedure of andere gerechtelijke stappen die de verhuurder zal dienen te nemen.

Deze bepalingen gelden onverminderd het gestelde in art. 8.2.

artikel 7.10: diverse verplichtingen

De huurder verbindt zich ertoe:

 1. het gehuurde voertuig niet in onderverhuring of bruikleen te geven, noch zijn huurderrechten over te dragen. Moest de verhuurder alsnog een schriftelijke toelating verlenen tot overdracht, dan blijft de overdrager hoofdelijk gehouden met de overnemer.
 2. het gehuurde voertuig niet te bezwaren met enig pandrecht, voorrecht, bezitsrecht of welk soortgelijk recht ook
 3. het voertuig niet te besturen onder enige invloed van alcohol of verdovende middelen ( zero norm)
 4. geen reizigers te vervoeren tegen betaling, op welke wijze deze betaling ook geschiedt, alsook geen lifters mee te nemen. Geen Taxi verkeer te doen .
 5. geen gevaarlijke of verboden goederen te vervoeren
 6. het voertuig nooit te belasten, op welke wijze ook (lading, rijgedrag,…), boven hetgeen door de constructeur van het voertuig is voorzien
 7. geen ander voertuig of aanhanger voort te bewegen of te slepen met het gehuurde voertuig, zonder de op de gebruiksbon vermelde schriftelijke en voorafgaande toestemming van de verhuurder
 8. niet aan competities, rally's, races, e.d. deel te nemen met het gehuurde voertuig, noch zich met het gehuurde voertuig op (amateurs- of wedstrijd)circuits te begeven. Bij overtreding van dit artikel zal er een minimum forfait van € 1 000,00 plus 100% van alle kosten van extra slijtage of ongeval aangerekend worden.
 9. zich met het voertuig niet op onverharde wegen te begeven
 10. het gehuurde voertuig niet aan te wenden voor onwettelijke of immorele doeleinden of een gebruik dat niet strookt met de openbare orde
 11. het gehuurde voertuig zo te gebruiken dat de door de verhuurder onderschreven verzekering niet kan geannuleerd of betwist worden
 12. geen technische wijzigingen of wijzigingen aan de carrosserie van het voertuig aan te brengen
 13. de door de constructeur aanbevolen brandstof en/of smeermiddelen te gebruiken
 14. het exclusief eigendomsrecht van de verhuurder op het gehuurde voertuig in alle omstandigheden te eerbiedigen en te vrijwaren
 15. Bij verkeersovertredingen en parkeerboetes zal de verhuurder de boetes plus € 15,- administratiekosten doorrekenen aan de huurder, ook indien de huur reeds beëindigd is.

 

Artikel 8: het einde van de huur

artikel 8.1: teruggave van het voertuig

Het gehuurde voertuig dient aan de verhuurder te worden teruggegeven op de plaats en uiterlijk op het tijdstip vermeld in de bijzondere voorwaarden

De huurder verbindt zich ertoe het gehuurde voertuig met de in artikel 6 bedoelde accessoires en aanhorigheden terug te bezorgen aan de huurder in de staat waarin hij het heeft ontvangen, rekening houdend met een slijtagecoëfficiënt die overeenkomt met de gebruikstermijn en de gereden kilometers.

Het voertuig, zowel het interieur als het exterieur, dient in een goede staat van netheid te worden geretourneerd.

In geen geval kan de huurder aanspraak maken op restitutie van de niet-gebruikte brandstof.

artikel 8.2: laattijdige en/of niet-teruggave van het voertuig

Het is van essentieel belang dat de huurder de gereserveerde periode stipt naleeft en onder geen beding zal overschrijden.

De huurder die in het uitzonderlijke geval vaststelt niet in staat te zijn het voertuig tijdig terug te brengen, dient onverwijld contact op te nemen met de verhuurder. Indien de huurder geen contact opneemt en de wagen niet tijdig terug brengt, zullen de huurkosten verder worden aangerekend. Elke begonnen periode wordt als een huurverlenging aanzien en wordt zodanig aangerekend met een minimum van het 8h tarief.

Het met de termijnoverschrijding overeenstemmende puntenaantal of huurtarief is in elk geval verschuldigd en zal automatisch in rekening worden gebracht.

Bovendien is de verhuurder bij elke termijnoverschrijding steeds gerechtigd het voertuig terug te nemen op kosten van de huurder, waar het zich ook zou bevinden.

Zo de huurder het voertuig niet terugbrengt en ten slotte geen gevolg geeft aan een aangetekende ingebrekestelling om het voertuig binnen een termijn van veertien dagen te restitueren, is de verhuurder gerechtigd om van rechtswege de waarde van het voertuig te vorderen, verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van minimum € 1000,00 plus de kosten voor recuperatie van het voertuig.

De verhuurder is hiertoe gerechtigd onverminderd de hoger gemelde vergoedingen wegens termijnoverschrijding, die verschuldigd zijn tot de in het vorig lid bepaalde bedragen effectief zijn voldaan.

Mits de in de vorige leden bedoelde betalingen zijn geschied, kan de huurder in de (eigendom)rechten treden van de verhuurder.

De in huidig artikel bedoelde waarde van het voertuig wordt op bindende wijze vastgelegd en bepaald door een tegensprekelijke expertise en zal per aangetekend schrijven gemeld worden aan de huurder.

artikel 8.3: expertise

Bij teruggave van het gehuurde voertuig aan de verhuurder geschiedt een tegensprekelijk nazicht van het voertuig.

Ingeval de huurder dit nazicht weigert, door zijn toedoen onmogelijk maakt of het resultaat ervan betwist, zal op verzoek van de verhuurder een deskundige worden aangesteld, minnelijk dan wel door de voorzitter van de bevoegde rechtbank.

Op dezelfde manier zal gehandeld worden zo de verhuurder vermoedt dat onderdelen van het voertuig (de motor, de overbrenging, de stuurinrichting, de ophanging, banden e.d.) niet met het blote oog vaststelbare schade hebben opgelopen.

Deze deskundige zal ermee gelast zijn om, op kosten van de huurder, de staat van het gehuurde voertuig vast te stellen en eventuele schade en kosten te begroten alsook de eventuele minderwaarde en gebruiksderving.

Artikel 9: ontbinding van de huurovereenkomst

De verhuurder is gerechtigd de overeenkomst automatische en van rechtswege te ontbinden lastens de huurder en het voertuig terug te nemen waar het zich bevindt:

a) in geval van niet-naleving door de huurder van om het even welke verplichting die uit onderhavig contract voortspruit

b) in geval van staking van betaling, insolvabiliteit, verzoek tot het bekomen van een gerechtelijk akkoord of uitstel van betaling, faillissement en protest van geaccepteerde effecten

c) in geval van overlijden van de huurder

d) in geval van beslag van het voertuig door de gerechtelijke instanties

In geval van ontbinding van de overeenkomst lastens de huurder, is deze laatste er automatisch en zonder ingebrekestelling toe gehouden een forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding aan de verhuurder te betalen, begroot op € 5 000,-onverminderd de schade in meer die de verhuurder kan aantonen.

Huidig artikel laat onverkort het recht van de huurder om, conform het gemeen recht, de ontbinding van de overeenkomst lastens de verhuurder te vorderen zo deze laatste in gebreke blijft zijn verbintenissen na te komen.

Huidig artikel doet evenmin afbreuk aan de gebeurlijke gemeenrechtelijke aanspraken van de huurder op schadevergoeding lastens de verhuurder.

Artikel 10: eindclausules

artikel 10.1: toepasselijke wetgeving

Onderhavig contract wordt integraal beheerst door het Belgische recht.

Artikel 10.2: bevoegdheid

Elk geschil over de interpretatie of de uitvoering van huidige overeenkomst behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Turnhout en van het Vredegerecht van Hoogstraten.

artikel 10.3: woonstkeuze

De huurder dient woonstkeuze te doen voor de gehele duur van de huur. Deze woonstkeuze wordt geacteerd in de bijzondere voorwaarden.

De huurder die niet in België woonplaats heeft, is ertoe gehouden woonstkeuze te doen in België.

art. 10.4: nietigheid van een beding

Indien bepaalde clausules van dit contract nietig of ongeschikt zouden worden verklaard, zal zulks de geldigheid van de overige bedingen en van het contract niet aantasten.

art. 10.5: factuurvoorwaarden

De facturen zijn onmiddellijk betaalbaar ten kantore van de verhuurder.

Bij niet-betaling op de vervaldag is de huurder van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 8% per jaar op het factuurbedrag.

Bovendien wordt het bedrag van elke niet-betaalde factuur van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een forfaitair schadebeding van 10%, met een minimum (€ 180,- excl. B.T.W.)

art. 10.6: de privé-levensfeer

De verhuurder verbindt zich ertoe deze gegevens niet voor andere doeleinden te gebruiken.